IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo(si) tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda, atsižvelgiant į lankančių vaikų bei šeimų poreikius bei vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais.

Programos ugdymo turinys orientuotas į vaiko poreikius, interesus, saviraiškos ir savireguliacijos galimybes. Atsižvelgiama į metų rato cikliškumą, sezoniškumą, šventes ir tradicijas. Ugdymo turinį suskirstytas pagal vaiko kompetencijas: sveikatos saugojimo, socialinę, komunikavimo, pažinimo ir meninę. Kiekvienai iš kompetencijų priskirtos ugdymosi pasiekimų sritys, aprašytos Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše. Išskirtos kompetencijos sudaro ikimokyklinio ugdymo pagrindą, yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, todėl ugdymo procese atsižvelgiama į kiekvieną kompetenciją atskirai ir tuo pačiu į jų visumą. Ugdymo turinys skiriamas kiekvienai vaiko pasiekimo sričiai numatant pedagogo veiklos gaires, apimant ugdymo metodus, priemones, vaiko veiksenas kuriomis numatomi įgyti įgūdžiai, žinojimas, patirtis. Vaiko veiksenoje atsispindi kompetencijos kurios yra ugdomos. Pedagogo veiklos gairės bei vaiko veiksenos nesukonkretintos ir gali būti laisvai interpretuojamos papildant naujomis idėjomis vykdant kasdieninę veiklą.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA