Asmens duomenų apsauga

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas 
Arvydas Petrulis. Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu pareigunas@saugidarboviete.lt , tel. nr. +37066267686.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų privatumo apsauga internete