ES Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas“

TĘSIAME PROJEKTO MOKYMUS
Birželio 9-10 d. Vilniaus darželio „Jurginėlis“ virtualioje Zoom aplinkoje susirinko įstaigų vadovai, pavaduotojai, kokybės stebėsenos grupių nariai pokalbiui apie ikimokyklinio ugdymo kokybės rodiklius. Kartu su Ugdymo inovacijų centro eksperte Regina Rimkiene vesta diskusija, kalbėtasi apie kokybės procesą, rodiklių sritis, nagrinėta ES šalių kokybės stebėsenos patirtis.

MOKOSI ĮKVEPIANČIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS
Kovo 6 d. Vilniaus lopšelyje darželyje „Jurginėlis“ vyko ESF’os projekto mokymai, skirti kviestiniams ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kurie tiesiogiai nedalyvauja projekte, bet siekia naujų patirčių. Nuoširdus ačiū įkvepiančioms Vilniaus, Jonavos ir Šalčininkų raj. IU mokytojoms, prisidėjusioms prie projekto veiklų plėtros bei skleidusioms pavasarišką šilumą, šypsenas, ankstyvojo ugdymo patirties lobius.

SUKAME UGDYMO KOKYBĖS RATĄ: patirčių ir refleksijų sklaida darželyje.
Vasario 26 d. įvyko ketvirti projekto mokymai Vilniaus lopšelyje darželyje „Jurginėlis“. Mokymų turinys atskleidžia vaikų ugdymo realybės probleminius klausimus, skatina atlikti stebėseną ir vertinimą, kritiškai mąstyti. Didelis ačiū projekto mokymų lektorėms psichologėms, mielai Ugdymo inovacijų centro ekspertei Reginai Rimkienei, paskatinusioms darželių pedagogus kalbėti apie ugdymo kokybės reiškinius kitaip: praktinėmis dirbtuvėmis, interaktyviomis veiklomis, strategijų pritaikymu.

ĮSIBĖGĖJO PROJEKTAS: tęstinės ugdymo kokybės paieškos darželyje
Vasario 24 d. įvyko trečias kokybės projekto mokymų ciklas Vilniaus lopšelyje darželyje „Pelenė“. Džiaugiamės projekto komandos pasiekimais ir judame toliau.

PROJEKTO SKLAIDA: ugdymo kokybės procesų pažinimo link.
Vasario 19 d. Vilniaus lopšelyje darželyje „Puriena“ vyko antrasis projekto seminaras darželiams partneriams. Lektorių dėstymo praktikos paveikė pedagogų mąstymą, prisidėjo prie ugdymo proceso kokybės darželyje gerinimo, naujų patirčių kūrimo. Seminaro metu dalyviai sužinojo apie vaikų ugdymosi pasiekimus, tyrinėjo, gilinosi ir patys kūrė patirtinio mokymo(si) praktikas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modėlio projekto mokymai.
Vasario 10 d., projekto dalyviai Vilniaus darželiai „Jurginėlis“, „Pušynėlis“, „Pelenė“, „Puriena“ dalyvavo mokymuose: „Šiuolaikinio vaiko pasiekimai“, „Ugdymas: rezultatas ar procesas?“, „Šiuolaikinių ir tradicinių ugdymo metodų dermė, siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės“. Darželių pedagogai patobulino savo kompetencijas, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Pirmas seminaras vyko Vilniaus l/d “ Pušynėlis“.

PROJEKTO VEIKLŲ VIEŠINIMO RENGINYS ĮSTAIGOMS DALYVĖMS

2019 m. gruodžio 13 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ įvyko ES socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvių susirinkimas. Projekto tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimą formuojant naujas kokybės užtikrinimo praktikas, grindžiamas didesniu įsitraukimu, bendruomeniškumu, suinteresuotų šalių sąveika ir socialine partneryste. Projekto vykdytojas: Vilniaus l/d „Jurginėlis“. Projekto partneriai: Vilniaus l/d ,,Pelenė“, ,,Pušynėlis“, ,,Puriena“, specialusis l/d ,,Čiauškutis“, Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcinis centras. Aptarėme numatomas veikimo strategijas, žvalgomojo tyrimo metodologijos gaires. Linkime visiems gero starto ir gerų pasiekimų.

PROJEKTO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

2019 m. spalio 8 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ pasirašė projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0035, sutartį. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų  suma – 95 599,67 (devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 29 ct.), projekto trukmė  24 mėnesiai. Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas“ pareiškėjas – Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“, partneriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcinis centras  bei konsultuojanti institucija Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“.