Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ (anksčiau Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 58)  veikia nuo 1960 m. rugsėjo 22 d.

1995 m. kovo 2 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 58 lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-1271 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Linelis“ reorganizavimo“ prie Lopšelio-darželio prijungtas Vilniaus lopšelis-darželis „Linelis“.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ buveinė – Miglos g. 53, LT-08102 Vilnius. Ugdymo procesas organizuojamas patalpose, esančiose Miglos g. 53 ir A. Mickevičiaus g. 21, Vilniuje.

MOKYKLOS STRATEGIJA

VIZIJA

Atvira pokyčiams ir bendrystei ugdymo įstaiga, kurioje užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė, asmenybės saugus, darnus, tvarus augimas ir vystymasis.

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinančias vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, atitinkančias švietimo kokybės standartus. Ugdyti atvirą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi. Teikti švietimo ir konsultavimo paslaugas, kurti ir diegti prasmingas inovacijas.

FILOSOFIJA

Įstaiga vadovaujasi filosofinių krypčių esminėmis idėjomis, kurios garantuoja šiuolaikinį ugdymą bei jo kokybę. Ugdytiniai pripažįstami kaip skirtingos individualybės, kurioms suteikiama teisė daryti poveikį savo ugdymuisi ir gyvenimui, sudaromos sąlygos ugdytojui ir ugdytiniui mokytis vienam iš kito draugiškai bendradarbiaujant (egzistencialistinė, fenomenologinė). Ugdymo paskirtis – ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo šalies ir pasaulio pilietį, gebantį mokytis, mąstyti, aktyviai keisti bei kurti. Ypač vertinami aktyvūs ugdymo(si) metodai, kreipiantys ugdytinius į veiklą, skatinama kūrybiškai analizuoti ir konstruoti ugdomąją medžiagą. Sudaromos sąlygos mokytis už ugdymo institucijos ribų ir pasinaudoti savo žiniomis. Pedagogas – ugdymo proceso organizatorius, besivadovaujantis individualizavimo, integravimo principais (progresyvistinė ir rekonstruktyvistinė). Skiriamas holistinis (visuotinis) dėmesys vaikams, suteikiant jiems laisvę tobulėti, pasiekti, pasitikėti, išdrįsti, suprasti, užjausti, sužinoti.