PRIĖMIMAS

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235. Išsamią informaciją galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje.

Tėvai ar globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į darželį,  patvirtinti vaiko atvykimą raštu ( ir pateikti šiuos dokumentu: vaiko gimimo liudijimo kopiją ir vaiko sveikatos pažymą.

Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirašoma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos.

Ikimokyklinio ugdymo sutarties forma

Priešmokyklinio ugdymo sutarties forma

Vaikai išbraukiami iš sąrašų  įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą (Prašymo forma).