DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMŲ

 Informuojame, kad kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“

Jei vaikas nelankė įstaigos dėl ligos prašome informuoti apie tai raštu, kad galėtume pateisinti nelankytas dienas, kai vaikas sirgo. Rašto pavyzdį rasite čia>>>Tėvų rašto dėl ligos pateisinimo pavyzdys