GAUTAS FINANSAVIMAS ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTUI „IŠRADINGI ATRADIMAI“ ĮGYVENDINIMUI!

2020 m. vasario mėnesį Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ parengė paraišką ir dalyvavo Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkurse. Gavome finansavimą 1700 eur projektui „Išradingi atradimai“ vykdyti!

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę lanksčiai ir kūrybiškai integruojant STEAM metodikas ir technologijas į ugdymo turinį, naudojantis lopšelyje-darželyje sukurtomis edukacinėmis kūrybinio konstravimo, technologijų, eksperimentavimo erdvėmis

Projektu “Išradingi atradimai” bus siekiama tobulinti pedagogų kompetencijas diegti  STEAM ugdymo, matematinio ir inžinerinio tyrinėjimo veiklas į kasdienę vaikų ugdymosi praktiką, skatinama įsitraukti ugdytinių tėvus į kūrybines, konstravimo, tyrinėjimų veiklas kartu su vaikais,  bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Projektas „Išradingi atradimai“ sudarys sąlygas įsigyti reikiamas priemones STEAM ugdymo veikloms plėtoti, tokiu būdu vaikams suteikiant galimybes aktyviai veikiant individualiai ir bendradarbiaujant, eksperimentuojant, tyrinėjant, kuriant, konstruojant ugdytis kūrybiškumą, atsakingumą, mokėjimą mokytis. Projekto metu sukurtų edukacinių erdvių bei jose pateiktų šiuolaikinių modernių priemonių pagalba vaikai turės daugiau galimybių  integruotai ugdytis gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų srityse, bus skatinama įvairiapusė veikla naudojantis įvairiomis STEAM ugdymo sritims pritaikytomis priemonėmis, aktyvinamas vaikų dalyvavimas ir įsitraukimas, skatinamas jų kūrybiškumas įgyvendinant savo kūrybines idėjas. Projekto metu sukaupta patirtis bus apibendrinta veiklų aprašuose, kurie pasitarnaus ikimokyklinio ugdymo pedagogams plėtojant STEAM metodikas ir technologijas ugdant vaikus.

Projekto metu bus siekiama bendradarbiauti su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, dalintis patirtimi. Tam bus organizuojami renginiai ir veiklos, vyks patirties sklaida internetinėje erdvėje bei švietimo leidiniuose.

Kviečiame darželio bendruomenę aktyviai įsitraukti į dalyvavimą projekto veiklose.

Įrašas paskelbtas temoje be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.